Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 29. 05. 2019

Přítomni:        p. Březina, pí. Bělská, pí. Ing. Karbusová, p. Procházka, p. Svoboda, p. Kyrián,
pí. Havelková, p. Král

Omluveni:    

Nepřítomni:   p. Vaník

Hosté:             p. Suchý, manželé Steinerovi

Jednání zahájil p. Březina, přivítal členy komise a hosty.

I. Zprávy z Magistrátu

– předseda komise p. Sezemský zahájil svou činnost, sl. Kracíková zatím zápisy nepíše

Investice na rok 2019 dle rozhodnutí Magistrátu (podle našich požadavků):

  1. protipovodňová zábrana v horní části Koněvovy ulice
  2. dvouhoupačka Tarzan
  3. rekonstrukce schodiště mezi Koněvovou a Novou ulicí

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

– 23. 04. začala oprava chodníků v Nové ulici, stále pokračuje

– vyčištěné kanály

b) Nesplněné požadavky

– nový herní prvek na dětské hřiště – slíbená houpačka (tzv. Tarzan) – schválená objednávka je u pí. Součkové

– oprava povrchu serpentýny – popraskaný povrch mezi vlastní cestou a zábradlím – stav se stále zhoršuje!

– na cestičce vedoucí do Červenky se usazuje šlem (sliz) z vytékající vody, stav stále trvá, na území Červenky se stále pracuje

– do příměstské části přidat kontejner na kovový odpad (nejlépe k vodojemu) – zjistit u pí. Najberkové

– prasklý smrk za hřbitovní zdí směrem k zatáčce

– požadavek na firmu Lesy (p. Tůma) vyčistit stráň v Koněvově ulici od viaduktu nahoru po pravé straně – přislíbeno podle kapacit

– oprava výtluků po celých Čejeticích – byla zadána

– dotaz na Magistrát ohledně zásobování Čejetic vodou a plynem vzhledem k nové výstavbě (má se jednat o cca 30 nových rodin)

– stále nebyl upraven retardér u ochodu COOP – přislíbeno vyplnění plochy mezi oběma zvýšenými kraji

c) Nové požadavky

– opětně upozornit na odstranění nesmyslných dopravních značek naproti domu pí. Stinkové (30 km + konec zóny 30 km)

– posekat pozemek u hřbitova dříve pronajatý Svazu zahrádkářů – nyní patří městu a posekaný s ostatními plochami v Čejeticích nebyl

d) Upozornění komise

– Stále se vyskytují neukáznění majitelé psů, kteří neuklízejí po svých miláčcích, bohužel většinou psi větších plemen!

e) Informace, náměty hostů

1) – Provoz ubytovny v objektu Čejetice č. 28, Koněvova ulice:

– byla vydána výzva k bezodkladnému ukončení užívání stavby pro ubytovací účely

– po vydání této výzvy se situace nezměnila, stále se za 3 až 4 týdny vymění osazenstvo, navíc se dopouštějí krádeží v obchodě

– Stavební úřad vydal dne 01. 04. 2019 rozhodnutí, kterým užívání stavby zakázal; do tohoto rozhodnutí podal vlastník stavby odvolání, o kterém bude rozhodovat Krajský úřad Středočeského kraje – plné znění je vyvěšeno na nástěnkách a na webových stránkách Čejetic

à komise i nadále vyzývá občany, aby při vznikajících problémových situacích (např. rušení klidu po 22. hodině i jiné) ihned volali Městskou polici 156, aby byla problematika zadokumentována pro další kroky – stav trvá

2) – Parkování v Koněvově ulici (oblast u serpentýny): není kde parkovat pro obyvatele při příjezdu (např. s nákupem) nebo návštěva – problematiku předat opětně na Magistrát – je třeba hledat systémové řešení pro pozemek mezi serpentinou a domem p. Ulmana (návrh = odstranit obrubník, krajnici vysypat např. separátem, aby se neparkovalo na trávě), možnost stání je nutná, protože při zastavení, byť krátkodobém, je snížena průjezdnost vozovky, která je hlavním tahem z města (MHD, velký provoz)

D a l š í   j e d n á n í:

ve středu 26. června 2019 od 18 00 hod. v klubovně.

Zapsala: Ing. Marie Karbusová

Odpověd´z magistrátu na dotaz na kontejner na kovový odpad.

Paní Bělská,

na plechovky ještě kontejnery nemáme, ale je možné je odevzdávat na sběrných dvorec nebo v rámci rozšířeného systému třídění odpadu na sběrných místech.

Rozšířený systém třídění odpadů funguje v Mladé Boleslavi od dubna 2007 a zapojit se do něj mohou občané, kteří hradí poplatek „za odpad“. Zapojit se do rozšířeného systému třídění odpadu je možné na základě uzavření smlouvy v kanceláři ekonomického odboru č. 304, v budově magistrátu města na Komenského náměstí, číslo telefonu 326 715 385. Po podpisu smlouvy občan obdrží kartu s čárovým kódem, kterou se bude prokazovat při odevzdávání vytříděného odpadu na sběrném místě, a první sadu barevně rozlišených sběrných pytlů pro ukládání jednotlivých druhů odpadu. Naplněné pytle se odevzdávají na některém ze šesti sběrných míst, a to v ulicích Mackova, Sirotkova, Vančurova – areál společnosti Compag, v areálu skládky TKO Michalovice a sběrných dvorech – Sever a Poplužní dvůr.  

Obsluha sběrného místa převezme pytle naplněné tříděným odpadem (není podmínkou odevzdat vždy pytle se všemi komoditami tříděného odpadu), zkontroluje obsah, zváží a zaznamená údaje o množství odevzdaného tříděného odpadu. Tyto údaje jsou předány 2x ročně ekonomickému odboru Magistrátu města Mladá Boleslav a použity k výpočtu výše úlevy od poplatku, která je zohledněna v poplatku „za odpad“ po uplynutí sledovaného období, tedy v dubnu a říjnu. Výše úlevy je odstupňovaná podle počtu nasbíraných bodů a dosahuje výše od 20 do 180 Kč/osobu/rok.

Kovový odpad a olej je v současné době možné odkládat ve sběrných dvorech.  Uvažujeme o tom, že kontejnery na obě komodity budou přistaveny u sběrných míst.

Ing. Alena Najberková

Magistrát města Mladá Boleslav

Odbor stavební a rozvoje města

oddělení služeb

Tel.: 326716116, 739348394                

e-mail: najberkova@mb-net.cz


Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 24. 04. 2019

Zpráva z jednání

Komise pro příměstskou část Čejetice

dne 24. 04. 2019

Přítomni:        p. Březina, pí. Bělská, pí. Ing. Karbusová, p. Procházka, p. Vaník

Omluveni:     p. Kyrián, p. Svoboda

Nepřítomni:   pí. Havelková, p. Král

Hosté:             p. Steiner, p. Němec

Jednání zahájil p. Březina, přivítal členy komise a hosty.

I. Zprávy z Magistrátu

– naše požadavky dle dřívějších zápisů byly akceptovány

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

– 23. 04. začala oprava chodníků v Nové ulici

b) Nesplněné požadavky

– nový herní prvek na dětské hřiště – slíbená houpačka (tzv. Tarzan) – schválená objednávka

– vyčistit kanály, včetně kanálů v chodnících v celé obci – opětně na jarní čištění

– oprava povrchu serpentýny – popraskaný povrch mezi vlastní cestou a zábradlím

– v ulici Koněvova od č. 108 až do zatáčky na Dalovice vyčistit kanálky na dešťovou vodu pod chodníkem

– v ulici Koněvova před č. 57 je téměř ucpaný kanál listím

– na cestičce vedoucí do Červenky se usazuje šlem (sliz) z vytékající vody

– do příměstské části přidat kontejner na kovový odpad (nejlépe k vodojemu)

– prasklý smrk za hřbitovní zdí směrem k zatáčce

– požadavek na firmu Lesy (p. Tůma) vyčistit stráň v Koněvově ulici od viaduktu nahoru po pravé straně – přislíbeno podle kapacit

c) Nové požadavky

– mimořádný úklid Vodárenské ulice před Staročeskými Máji – termín 11.05.

– mimořádný úklid okolí pomníku – termín 08.05.

– oprava výtluků po celých Čejeticích – byla zadána

– dotaz na Magistrát ohledně zásobování Čejetic vodou a plynem vzhledem k nové výstavbě (má se jednat o cca 30 nových rodin)

d) Upozornění komise

– Komise žádá obyvatele, aby uklízeli listí a větve, které z jejich pozemku znečišťují veřejné plochy.

– Další připomínka se stále týká neukázněných majitelů psů, kteří neuklízejí po svých miláčcích, bohužel většinou psi větších plemen – STÁLE SE OPAKUJE!!!

e) Informace, náměty hostů

1) – seznámení s odpovědí z Krajské hygienické stanice ve věci provozu nelegální(?) ubytovny v objektu Čejetice č. 28, Koněvova ulice – byla vydána výzva k bezodkladnému ukončení užívání stavby pro ubytovací účely

– dál se k záležitosti vyjádřil HZS s tím, že sami neshledali závady a konečné rozhodnutí bude na stavebním odboru Magistrátu města

……. po vydání této výzvy se situace nezměnila, pouze je jiné osazenstvo a dokonce musela být zavolána Městská policie k vyřešení potyčky mezi ubytovanými, obyvatelé okolních domů jsou obtěžováni nevhodným chováním (vulgární pokřiky apod.)

…….. situace se nemění ani nadále, ze Stavebního odboru Magistrátu města MB vyjádření stále nemáme!!!

à vzhledem k tomu, že řešení situace není v dohlednu, komise vyzývá občany, aby při vznikajících problémových situacích (např. když jsou ubytovaní sváženi po práci večer po 22. hodině a minimálně do 23. hodiny nadměrným hlukem obtěžují okolí) ihned volali Městskou polici 156, aby byla problematika zadokumentována pro další kroky – stav trvá

– Vyjádření pana Němce k situaci ubytovaných v jeho objektu: nabízí na sebe tel. kontakt, aby vzniklé problémy mohly být řešeny operativně s ním

2) – Parkování v Koněvově ulici: není kde parkovat pro obyvatele při příjezdu (např. s nákupem) nebo návštěva – na silnici by nezbylo dost místa a na chodníku nelze – problematiku předat na Magistrát

D a l š í   j e d n á n í:

ve středu 29. května 2019 od 18 00 hod. v klubovně.

Zapsala: Ing. Marie Karbusová

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 27. 03. 2019

Přítomni:        p. Březina, pí. Ing. Karbusová, p. Kyrián, p. Procházka, p. Svoboda

Omluveni:     pí. Bělská, p. Král

Nepřítomni:   pí. Havelková, p. Vaník

Hosté:             manželé Steinerovi

Jednání zahájil p. Březina, přivítal členy komise a hosty.

I. Zprávy z Magistrátu

– informace o povinném očkování psů – viz samostatná informace

– naše požadavky dle dřívějších zápisů byly akceptovány

připomínka ze strany naší komise: potřebujeme informace z Magistrátu o zamýšlených a probíhajících činnostech v naší příměstské části, abychom mohli odpovídat na dotazy obyvatel – aktuálně práce v Července, hospodaření s pozemkem převzatým od Svazu zahrádkářů, práce na zamýšleném hřbitově …

à zákonná povinnost vyvěšením na úřední desce ve městě není postačující a občané s odvoláním na právo na informace se jich dožadují

à veřejná debata s primátorem vyjde na naši příměstskou část až v lednu r. 2020, proto chtějí občané informace jiným způsobem

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

– ořezané túje u trafostanice

– firma Aufer Design provedla ořezání zeleně do chodníku

– borovice v Koněvově ulici jsou ořezány

– lze přidat kontejner na papír na křižovatku naproti pomníku (začátek Mudrochovy ulice) – vyřešeno častějším vyvážením stávajících kontejnerů

– vzniká skládka v Nové ulici za brankou Zvěřinových – uklizeno

b) Nesplněné požadavky

– nový herní prvek na dětské hřiště – slíbená houpačka (tzv. Tarzan)

– vyčistit kanály, včetně kanálů v chodnících v celé obci – opětně na jarní čištění

– oprava povrchu serpentýny – popraskaný povrch mezi vlastní cestou a zábradlím

– v ulici Koněvova od č. 108 až do zatáčky na Dalovice vyčistit kanálky na dešťovou vodu pod chodníkem

– v ulici Koněvova před č. 57 je téměř ucpaný kanál listím

– na cestičce vedoucí do Červenky se usazuje šlem (sliz) z vytékající vody

c) Nové požadavky

– do příměstské části přidat kontejner na kovový odpad (nejlépe k vodojemu)

– prasklý smrk za hřbitovní zdí směrem k zatáčce

– požadavek na firmu Lesy (p. Tůma) vyčistit stráň v Koněvově ulici od viaduktu nahoru po pravé straně

d) Upozornění komise

– Komise žádá obyvatele, aby uklízeli listí a větve, které z jejich pozemku znečišťují veřejné plochy.

– Další připomínka se stále týká neukázněných majitelů psů, kteří neuklízejí po svých miláčcích, bohužel většinou psi větších plemen – STÁLE SE OPAKUJE!!!

e) Informace, náměty hostů

– seznámení s odpovědí z Krajské hygienické stanice ve věci provozu nelegální ubytovny v objektu Čejetice č. 28, Koněvova ulice – byla vydána výzva k bezodkladnému ukončení užívání stavby pro ubytovací účely

– dál se k záležitosti vyjádřil HZS s tím, že sami neshledali závady a konečné rozhodnutí bude na stavebním odboru Magistrátu města

……. po vydání této výzvy se situace nezměnila, pouze je jiné osazenstvo a dokonce musela být zavolána Městská policie k vyřešení potyčky mezi ubytovanými, obyvatelé okolních domů jsou obtěžováni nevhodným chováním (vulgární pokřiky apod.) …….. situace se nemění ani nadále, ze Stavebního od boru Magistrátu města MB vyjádření stále nemáme!!!

– vzhledem k tomu, že řešení situace není v dohlednu, komise vyzývá občany, aby při vznikajících problémových situacích (např. když jsou ubytovaní sváženi po práci večer po 22. hodině a minimálně do 23. hodiny nadměrným hlukem obtěžují okolí) ihned volali Městskou polici 156, aby byla problematika zadokumentována pro další kroky

D a l š í   j e d n á n í:

ve středu 24. dubna 2019 od 18 00 hod. v klubovně.

Zapsala: Ing. Marie Karbusová

Svoz komunálního a bio odpadu

proběhne v příměstské části Čejetice ve dnech:

sobota 30.3.2019

neděle 14.4.2019

Přistaveny budou dva velkoobjemové kontejnery

zvlášť na komunální odpad a zvlášť na bio odpad

dále také bude přistaven mobilní kontejner na textil

v čase od 8:00 do 12:00 hodin v místech:

u prodejny COOP

poblíž křižovatky ulic Nezvalova a Gorkého

Ke kontejnerům je možné přinést také použité elektrospotřebiče,

pneumatiky, lednice, nábytek a autobaterie.

Na každém svozovém místě bude přítomen odpovědný pracovník.

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 27. 02. 2019

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 27. 02. 2019

 

Přítomni:        pí. Bělská; pí. Ing. Karbusová, p. Král, p. Kyrián, p. Procházka, p. Svoboda

Omluveni:     p. Březina

Nepřítomni:   pí. Havelková, p. Vaník

Hosté:             manželé Steinerovi

Jednání zahájila pí. Bělská, přivítala členy komise a hosty.

 

Zprávy z Magistrátu

– budou kontejnery na bioodpad a v jiném termínu na nebezpečný odpad – občané budou včas informováni

– naše požadavky dle dřívějších zápisů byly akceptovány

připomínka ze strany naší komise: potřebujeme informace z Magistrátu o zamýšlených a probíhajících činnostech v naší příměstské části, abychom mohli odpovídat na dotazy obyvatel – aktuálně práce v Července

 

Zprávy z příměstské části

 

a) Splněné požadavky

– ostříhaná zeleň a smrky Vodárenská ul. – před č. 261 a 262

– odstraněná suchá borovice – Vodárenská 152

– zaměstnanci firmy Compaq vyhrabali a odvezli trávu u pomníku padlých

b) Nesplněné požadavky

– nový herní prvek na dětské hřiště – slíbená houpačka (tzv. Tarzan)

– vyčistit kanály, včetně kanálů v chodnících v celé obci – opětně na jarní čištění

– firma Aufer Design – zeleň prorůstá jejich plotem, chodník je tím zúžen – pí. Bělská předala firmě požadavek na ořezání zeleně, zatím bez reakce ze strany firmy

– požadavek na prořezání borovice v Koněvově ulici u přechodu na začátku serpentýny z Koněvovy ulice (ohnutý nad silnici) a zjištění stavu borovice v zatáčce serpentýny

– oprava povrchu serpentýny – popraskaný povrch mezi vlastní cestou a zábradlím

– opětovný požadavek na odstranění nadbytečných a tím matoucích dopravních značek na křižovatce ulic Polní a Vodárenská (30 km a konec zóny 30 km) – silnice vedoucí k nové výstavbě … předáno p. Vocáskovi

c) Nové požadavky

– odstranění 5 suchých tújí v Koněvově ulici proti trafostanici

– v ulici Koněvova od č. 108 až do zatáčky na Dalovice vyčistit kanálky na dešťovou vodu pod chodníkem

– v ulici Koněvova před č. 57 je téměř ucpaný kanál listím

– lze přidat kontejner na papír na křižovatku naproti pomníku – začátek Mudrochovy ulice

– na cestičce vedoucí do Červenky se usazuje šlem (sliz) z vytékající vody

– Nová ulice za brankou Zvěřinových vzniká skládka – potřeba uklidit

d) Upozornění komise

Komise žádá obyvatele, aby uklízeli listí a větve, které z jejich pozemku znečišťují veřejné plochy.

Další připomínka se stále týká neukázněných majitelů psů, kteří neuklízejí po svých miláčcích, bohužel většinou psi větších plemen.

e) Informace, náměty hostů

– seznámení s odpovědí z Krajské hygienické stanice ve věci provozu nelegální ubytovny v objektu Čejetice č. 28, Koněvova ulice – byla vydána výzva k bezodkladnému ukončení užívání stavby pro ubytovací účely

– dál se k záležitosti vyjádřil HZS s tím, že sami neshledali závady a konečné rozhodnutí bude na stavebním odboru Magistrátu města

……. po vydání této výzvy se situace nezměnila, pouze je jiné osazenstvo a dokonce musela být zavolána Městská policie k vyřešení potyčky mezi ubytovanými, obyvatelé okolních domů jsou obtěžováni nevhodným chováním (vulgární pokřiky apod.)

 

 D a l š í   j e d n á n í:

  

ve středu 27. března 2019 od 18 00 hod. v klubovně.

 

Zapsala: Ing. Marie Karbusová

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 30. 01. 2019

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 30. 01. 2019

 

Přítomni:        p. Březina, pí. Bělská; pí. Ing. Karbusová, p. Král, p. Kyrián, p. Procházka, p. Svoboda

Omluveni:

Nepřítomni:   pí. Havelková, p. Vaník

Hosté:             manželé Steinerovi

 

Jednání zahájil p. Březina, přivítal členy komise a hosty a popřál všem hodně úspěchů v novém roce.

 

Zprávy z Magistrátu

Nový předseda komise pro Příměstské části je p. Přemysl Sezemský. Komise je rozdělena na 2 části – severní a jižní. P. Josef Suchý a p. Richard Mikeš byli do naší komise nominováni z Magistrátu. Rozpočet zatím nebyl schválen, pro obě části se počítá se stejnou částkou na provoz.

 

Zprávy z příměstské části

 a) Splněné požadavky

– Vodárenská ul. – před č. 257 vysadit novou zeleň – 2 nové smrčky a další před Machačovými

b) Nesplněné požadavky

– nový herní prvek na dětské hřiště – slíbená houpačka (tzv. Tarzan)

– vyčistit kanály, včetně kanálů v chodnících v celé obci – opětně na jarní čištění

– firma Aufer Design – zeleň prorůstá jejich plotem, chodník je tím zúžen – pí. Bělská předala firmě požadavek na ořezání zeleně, zatím bez reakce ze strany firmy

c) Nové požadavky

– vyřešit stékání vody se zeminou z pole po deštích na silnici k Dalovicím (nová výstavba)

– chodník v Koněvově ulici od autobusové zastávky nahoru

– na Magistrát byla předána žádost o zajištění větší místnosti pro možnost setkání většího počtu (za „obsazený“ sál v hostinci U Kepkeho)

– ostříhat keře před domem č. 359 ve Vodárenské ulici – keře s trny, proto případně na jaře vysadit jiné keře

– v Koněvově ulici na garážemi opět vytéká voda (řešeno již dříve – cca
5 – 6 let, zdroj nebyl zjištěn) – zatím řeší p. Krištofiak

– požadavek na prořezání borovice v Koněvově ulici u přechodu na začátku serpentýny z Koněvovy ulice (ohnutý nad silnici) a zjištění stavu borovice v zatáčce serpentýny

– oprava povrchu serpentýny – popraskaný povrch mezi vlastní cestou a zábradlím

– opětovný požadavek na odstranění nadbytečných a tím matoucích dopravních značek na křižovatce ulic Polní a Vodárenská (30 km a konec zóny 30 km) – silnice vedoucí k nové výstavbě

d) Upozornění komise

Komise žádá obyvatele, aby uklízeli listí a větve, které z jejich pozemku znečišťují veřejné plochy.

Další připomínka se opětně týká neukázněných majitelů psů, kteří neuklízejí po svých miláčcích, bohužel většinou psi větších plemen.

e) Informace, náměty hostů

– seznámení s odpovědí z Krajské hygienické stanice ve věci provozu nelegální ubytovny v objektu Čejetice č. 28, Koněvova ulice – byla vydána výzva k bezodkladnému ukončení užívání stavby pro ubytovací účely

– další odpovědi ke stížnosti nemáme

 

D a l š í   j e d n á n í:

 

 

ve středu 27. února 2019 od 18 00 hod. v klubovně.

 

Zapsala: Ing. Marie Karbusová

Informace pro občany Čejetic

Dotaz: Proč je rozkopaný nový chodník u viaduktu v Koněvově ulici ?

Odpověď: Je tam havárie telefonního kabelu, který se musí spravit,termín , co nejdříve.

Dotaz: Proč je rozkopaná silnice ve Vodárenské ulici u hřiště?

Odpověď: Dělníci dávají do země kabel pro optickou sít´.

Povolení od Magistrátu mají. Termín též.

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 28. 11. 2018.

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 28. 11. 2018.

 

Přítomni:        p. Březina, pí. Bělská; pí. Ing. Karbusová, p. Král, p. Kyrián, p. Procházka, p. Svoboda

Omluveni:

Nepřítomni:   pí. Havelková, p. Vaník

Hosté: manželé Steinerovi

 

Jednání zahájila pí. Bělská a přečetla dopis p. Trávníčka, který poukazoval na bezpečnostní situaci v Čejeticích (vykrádání domů, obtěžování dětí). Pí. Bělská dopis přeposlala na Magistrát a Policii – jejich vyjádření zatím nemáme.

 

Březina přivítal členy komise a hosty.

 

Zprávy z Magistrátu

Zatím nové zprávy nejsou, komise pro příměstské části po volbách ještě nebyla ustanovena.

 

Zprávy z příměstské části

 

a). Splněné požadavky

– nové zábradlí od viaduktu k lesíku, natřené

– koš na odpadky u viaduktu v zemi jen částečně

– retardér u školky se bude upravovat (výplň jako u retardérů ve městě) – domluveno s p. Vocáskem

– suchá borovice a lípa ve Vodárenské ulici, stříbrný smrk u Červenky částečně ostříhán (p. Smazal a pí. Bělská)

 

b). Nesplněné požadavky

– nový herní prvek na dětské hřiště – slíbená houpačka (tzv. Tarzan)

– prodloužení dělicí čáry od viaduktu nahoru Koněvovou ulicí (plná čára pro zamezení možnosti předjíždění a tím zvýšené rychlosti jedoucích vozidel)

– Vodárenská ul. – před č. 257 vysadit novou zeleň

– vyčistit kanály, včetně kanálů v chodnících v celé obci

 

c). Nové požadavky

– firma Aufer Design – zeleň prorůstá jejich plotem, chodník je tím zúžen – pí. Bělská předala firmě požadavek na ořezání zeleně

 

d). Upozornění komise

Komise žádá obyvatele, aby uklízeli listí a větve, které z jejich pozemku znečišťují veřejné plochy.

 

e). Informace, náměty hostů

– stížnost na ubytované z Hospody u Kepkeho: obtěžování lidí, nepořádek na stráni uklizené Compagem i na ulici okolo „ubytovny“, lidé se často mění.

Pan Březina jednal se zástupcem MP, p. Procházka má být členem bezpečnostní komise na Magistrátu, ta ovšem od voleb ještě nejednala.

 

P ř í š t í   j e d n á n í – h o d n o t í c í:

 

ve středu 19. prosince 2018 od 18 00 hod. v klubovně.

Členové komise přejí všem obyvatelům a návštěvníkům Čejetic pohodový Advent, veselé Vánoce a úspěšný nový rok 2019.

 

D a l š í   j e d n á n í:

 

ve středu 30. ledna 2019 od 18 00 hod. v klubovně.

 

Zapsala: Ing. Marie Karbusová