NÁMITKA PROTI NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Č. 6

Vážení spoluobčané,

V pondělí dne 16.9.2019 byl na Magistrátu Mladé Boleslavi představen záměr změny územního plánu. Předmětem této změny bylo také rozšíření ploch hřbitova v naší obci Čejetice. Detailní informace jsou dostupné pod tímto odkazem.

Námitky k tomuto “veřejnému” jednání je možné podat do 7 dní o projednání. Pokud máte zájem se připojit s námitkou proti záměru vedení Magistrátu města Mladé Boleslavi vypracovali jsme pro Vás vzor, který stačí včetně příloh podat nejpozději do 23.9.2019 na podatelně Magistrátu města Mladé Boleslavi.

Námitka_VZOR
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3

Na změny v územním plánu jsme byli také informování právní kanceláří, se kterou jsme v minulosti spolupracovali. Přikládám Vám text:

Dobrý den,

před nějakou dobou jsme spolu řešili problematiku hřbitova v Čejeticích. Aktuálně řešíme pro jiného klienta v jiné věci připravovanou Změnu č. 6 ÚP Mladá Boleslav a při čtení textu jsme narazili na to, že tato změna by se měla týkat i zamýšleného hřbitova v Čejeticích – změna upravuje způsob využití ploch v okolí hřbitova v Čejeticích tak, aby bylo možné realizovat jeho plošné rozšíření:


Změna využití ploch v okolí hřbitova

S ohledem na to, že jste se v minulosti o tento záměr zajímali, si Vám dovolujeme tuto skutečnost pro informaci sdělit – nevím, jestli o připravované změně víte.

Dokumenty ke Změně č. 6 jsou dostupné zde:

http://www.mb-net.cz/zmena-c-6-uzemniho-planu-sidelniho-utvaru-mlada-boleslav/d-65869

Aktuálně lze podat k této změně do

23. 9. 2019

námitky a připomínky. Pokud byste potřebovali pomoci, jsme Vám k dispozici.

S pozdravem a přáním hezkého dne,

trvale spolupracují advokáti z
Frank Bold Advokáti, s.r.o.
Údolní 33, 602 00 Brno, Czech Republic
www.fbadvokati.cz


Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 26. 06. 2019

Přítomni: p. Březina, pí. Bělská, p. Procházka, p. Svoboda, p. Král, p. Vaník
Omluveni: pí. Ing. Karbusová, pí. Havelková
Nepřítomni: p. Kyrián
Hosté:            

Jednání zahájil p. Březina, přivítal členy komise.

I. Zprávy z Magistrátu

Předseda komise pan Sezemský zahájil svou činnost, sl. Kracíková píše zápisy přehledně podle příměstských částí

Investice na rok 2019 dle rozhodnutí Magistrátu (podle našich požadavků)

 1. protipovodňová zábrana v horní části Koněvovy ulice
 2. dvouhoupačka Tarzan
 3. rekonstrukce schodiště mezi Koněvovou a Novou ulicí – zůstáváh

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

 • požadavek na firmu Lesy (p. Tůma) vyčistit stráň v Koněvově ulici od viaduktu nahoru po pravé straně – částečně
 • posekat pozemek u hřbitova dříve pronajatý Svazu zahrádkářů – nyní patří městu a posekaný s ostatními plochami v Čejeticích nebyl – důvod byl nedostatečná komunikace

b) Nesplněné požadavky

 • nový herní prvek na dětské hřiště – slíbená houpačka (tzv. Tarzan) – schválená objednávka je u pí. Součkové
 • oprava povrchu serpentýny – popraskaný povrch mezi vlastní cestou a zábradlím – stav se stále zhoršuje!
 • na cestičce vedoucí do Červenky se usazuje šlem (sliz) z vytékající vody, stav stále trvá, na území Červenky se stále pracuje, proto nelze prověřit
 • do příměstské části přidat kontejner na kovový odpad – zjistit u pí. Najberkové nelze realizovat, v Dalovicích mají svůj vlastní
 • suchý prasklý smrk za hřbitovní zdí směrem k zatáčce
 • oprava výtluků po celých Čejeticích – byla zadána
 • dotaz na Magistrát ohledně zásobování Čejetic vodou a plynem vzhledem k nové výstavbě (má se jednat o cca 30 nových rodin)
 • stále nebyl upraven retardér u obchodu COOP – přislíbeno vyplnění plochy mezi oběma zvýšenými kraji
 • opětně upozornit na odstranění nesmyslných dopravních značek naproti domu pí. Stinkové (30 km + konec zóny 30 km)

c) Nové požadavky

V současné době nové požadavky nejsou

d) Upozornění komise

Stále se vyskytují neukáznění majitelé psů, kteří neuklízejí po svých miláčcích, bohužel většinou psi větších plemen!

Jjak dozrává ovoce, padá někde na chodník – komise prosí majitele o úklid, aby se předešlo případným úrazům jako uklouznutí apod.

e) Informace, náměty hostů

Provoz ubytovny v objektu Čejetice č. 28, Koněvova ulice:

 • stav nezměněn
 • komise i nadále vyzývá občany, aby při vznikajících problémových situacích (např. rušení klidu po 22. hodině i jiné) ihned volali Městskou polici 156, aby byla problematika zadokumentována pro další kroky

Parkování v Koněvově ulici (oblast u serpentýny): není kde parkovat pro obyvatele při příjezdu (např. s nákupem) nebo návštěva – problematiku předat opětně na Magistrát – je třeba hledat systémové řešení pro pozemek mezi serpentinou a domem p. Ulmana (návrh = odstranit obrubník, krajnici vysypat např. separátem, aby se neparkovalo na trávě), možnost stání je nutná, protože při zastavení, byť krátkodobém, je snížena průjezdnost vozovky, která je hlavním tahem z města (MHD, velký provoz) – opatření je nutné, situace je kritická!

Komise přeje všem občanům a návštěvníkům Čejetic hezké léto a
těší se na další náměty či připomínky po prázdninách.a

Další jednání: středa 25. září 2019 od 18 00 hod. v klubovně.

Zapsala: Ing. Marie Karbusová

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 29. 05. 2019

Přítomni:        p. Březina, pí. Bělská, pí. Ing. Karbusová, p. Procházka, p. Svoboda, p. Kyrián,
pí. Havelková, p. Král

Omluveni:    

Nepřítomni:   p. Vaník

Hosté:             p. Suchý, manželé Steinerovi

Jednání zahájil p. Březina, přivítal členy komise a hosty.

I. Zprávy z Magistrátu

– předseda komise p. Sezemský zahájil svou činnost, sl. Kracíková zatím zápisy nepíše

Investice na rok 2019 dle rozhodnutí Magistrátu (podle našich požadavků):

 1. protipovodňová zábrana v horní části Koněvovy ulice
 2. dvouhoupačka Tarzan
 3. rekonstrukce schodiště mezi Koněvovou a Novou ulicí

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

– 23. 04. začala oprava chodníků v Nové ulici, stále pokračuje

– vyčištěné kanály

b) Nesplněné požadavky

– nový herní prvek na dětské hřiště – slíbená houpačka (tzv. Tarzan) – schválená objednávka je u pí. Součkové

– oprava povrchu serpentýny – popraskaný povrch mezi vlastní cestou a zábradlím – stav se stále zhoršuje!

– na cestičce vedoucí do Červenky se usazuje šlem (sliz) z vytékající vody, stav stále trvá, na území Červenky se stále pracuje

– do příměstské části přidat kontejner na kovový odpad (nejlépe k vodojemu) – zjistit u pí. Najberkové

– prasklý smrk za hřbitovní zdí směrem k zatáčce

– požadavek na firmu Lesy (p. Tůma) vyčistit stráň v Koněvově ulici od viaduktu nahoru po pravé straně – přislíbeno podle kapacit

– oprava výtluků po celých Čejeticích – byla zadána

– dotaz na Magistrát ohledně zásobování Čejetic vodou a plynem vzhledem k nové výstavbě (má se jednat o cca 30 nových rodin)

– stále nebyl upraven retardér u ochodu COOP – přislíbeno vyplnění plochy mezi oběma zvýšenými kraji

c) Nové požadavky

– opětně upozornit na odstranění nesmyslných dopravních značek naproti domu pí. Stinkové (30 km + konec zóny 30 km)

– posekat pozemek u hřbitova dříve pronajatý Svazu zahrádkářů – nyní patří městu a posekaný s ostatními plochami v Čejeticích nebyl

d) Upozornění komise

– Stále se vyskytují neukáznění majitelé psů, kteří neuklízejí po svých miláčcích, bohužel většinou psi větších plemen!

e) Informace, náměty hostů

1) – Provoz ubytovny v objektu Čejetice č. 28, Koněvova ulice:

– byla vydána výzva k bezodkladnému ukončení užívání stavby pro ubytovací účely

– po vydání této výzvy se situace nezměnila, stále se za 3 až 4 týdny vymění osazenstvo, navíc se dopouštějí krádeží v obchodě

– Stavební úřad vydal dne 01. 04. 2019 rozhodnutí, kterým užívání stavby zakázal; do tohoto rozhodnutí podal vlastník stavby odvolání, o kterém bude rozhodovat Krajský úřad Středočeského kraje – plné znění je vyvěšeno na nástěnkách a na webových stránkách Čejetic

à komise i nadále vyzývá občany, aby při vznikajících problémových situacích (např. rušení klidu po 22. hodině i jiné) ihned volali Městskou polici 156, aby byla problematika zadokumentována pro další kroky – stav trvá

2) – Parkování v Koněvově ulici (oblast u serpentýny): není kde parkovat pro obyvatele při příjezdu (např. s nákupem) nebo návštěva – problematiku předat opětně na Magistrát – je třeba hledat systémové řešení pro pozemek mezi serpentinou a domem p. Ulmana (návrh = odstranit obrubník, krajnici vysypat např. separátem, aby se neparkovalo na trávě), možnost stání je nutná, protože při zastavení, byť krátkodobém, je snížena průjezdnost vozovky, která je hlavním tahem z města (MHD, velký provoz)

D a l š í   j e d n á n í:

ve středu 26. června 2019 od 18 00 hod. v klubovně.

Zapsala: Ing. Marie Karbusová

Odpověd´z magistrátu na dotaz na kontejner na kovový odpad.

Paní Bělská,

na plechovky ještě kontejnery nemáme, ale je možné je odevzdávat na sběrných dvorec nebo v rámci rozšířeného systému třídění odpadu na sběrných místech.

Rozšířený systém třídění odpadů funguje v Mladé Boleslavi od dubna 2007 a zapojit se do něj mohou občané, kteří hradí poplatek „za odpad“. Zapojit se do rozšířeného systému třídění odpadu je možné na základě uzavření smlouvy v kanceláři ekonomického odboru č. 304, v budově magistrátu města na Komenského náměstí, číslo telefonu 326 715 385. Po podpisu smlouvy občan obdrží kartu s čárovým kódem, kterou se bude prokazovat při odevzdávání vytříděného odpadu na sběrném místě, a první sadu barevně rozlišených sběrných pytlů pro ukládání jednotlivých druhů odpadu. Naplněné pytle se odevzdávají na některém ze šesti sběrných míst, a to v ulicích Mackova, Sirotkova, Vančurova – areál společnosti Compag, v areálu skládky TKO Michalovice a sběrných dvorech – Sever a Poplužní dvůr.  

Obsluha sběrného místa převezme pytle naplněné tříděným odpadem (není podmínkou odevzdat vždy pytle se všemi komoditami tříděného odpadu), zkontroluje obsah, zváží a zaznamená údaje o množství odevzdaného tříděného odpadu. Tyto údaje jsou předány 2x ročně ekonomickému odboru Magistrátu města Mladá Boleslav a použity k výpočtu výše úlevy od poplatku, která je zohledněna v poplatku „za odpad“ po uplynutí sledovaného období, tedy v dubnu a říjnu. Výše úlevy je odstupňovaná podle počtu nasbíraných bodů a dosahuje výše od 20 do 180 Kč/osobu/rok.

Kovový odpad a olej je v současné době možné odkládat ve sběrných dvorech.  Uvažujeme o tom, že kontejnery na obě komodity budou přistaveny u sběrných míst.

Ing. Alena Najberková

Magistrát města Mladá Boleslav

Odbor stavební a rozvoje města

oddělení služeb

Tel.: 326716116, 739348394                

e-mail: najberkova@mb-net.cz


Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 24. 04. 2019

Zpráva z jednání

Komise pro příměstskou část Čejetice

dne 24. 04. 2019

Přítomni:        p. Březina, pí. Bělská, pí. Ing. Karbusová, p. Procházka, p. Vaník

Omluveni:     p. Kyrián, p. Svoboda

Nepřítomni:   pí. Havelková, p. Král

Hosté:             p. Steiner, p. Němec

Jednání zahájil p. Březina, přivítal členy komise a hosty.

I. Zprávy z Magistrátu

– naše požadavky dle dřívějších zápisů byly akceptovány

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

– 23. 04. začala oprava chodníků v Nové ulici

b) Nesplněné požadavky

– nový herní prvek na dětské hřiště – slíbená houpačka (tzv. Tarzan) – schválená objednávka

– vyčistit kanály, včetně kanálů v chodnících v celé obci – opětně na jarní čištění

– oprava povrchu serpentýny – popraskaný povrch mezi vlastní cestou a zábradlím

– v ulici Koněvova od č. 108 až do zatáčky na Dalovice vyčistit kanálky na dešťovou vodu pod chodníkem

– v ulici Koněvova před č. 57 je téměř ucpaný kanál listím

– na cestičce vedoucí do Červenky se usazuje šlem (sliz) z vytékající vody

– do příměstské části přidat kontejner na kovový odpad (nejlépe k vodojemu)

– prasklý smrk za hřbitovní zdí směrem k zatáčce

– požadavek na firmu Lesy (p. Tůma) vyčistit stráň v Koněvově ulici od viaduktu nahoru po pravé straně – přislíbeno podle kapacit

c) Nové požadavky

– mimořádný úklid Vodárenské ulice před Staročeskými Máji – termín 11.05.

– mimořádný úklid okolí pomníku – termín 08.05.

– oprava výtluků po celých Čejeticích – byla zadána

– dotaz na Magistrát ohledně zásobování Čejetic vodou a plynem vzhledem k nové výstavbě (má se jednat o cca 30 nových rodin)

d) Upozornění komise

– Komise žádá obyvatele, aby uklízeli listí a větve, které z jejich pozemku znečišťují veřejné plochy.

– Další připomínka se stále týká neukázněných majitelů psů, kteří neuklízejí po svých miláčcích, bohužel většinou psi větších plemen – STÁLE SE OPAKUJE!!!

e) Informace, náměty hostů

1) – seznámení s odpovědí z Krajské hygienické stanice ve věci provozu nelegální(?) ubytovny v objektu Čejetice č. 28, Koněvova ulice – byla vydána výzva k bezodkladnému ukončení užívání stavby pro ubytovací účely

– dál se k záležitosti vyjádřil HZS s tím, že sami neshledali závady a konečné rozhodnutí bude na stavebním odboru Magistrátu města

……. po vydání této výzvy se situace nezměnila, pouze je jiné osazenstvo a dokonce musela být zavolána Městská policie k vyřešení potyčky mezi ubytovanými, obyvatelé okolních domů jsou obtěžováni nevhodným chováním (vulgární pokřiky apod.)

…….. situace se nemění ani nadále, ze Stavebního odboru Magistrátu města MB vyjádření stále nemáme!!!

à vzhledem k tomu, že řešení situace není v dohlednu, komise vyzývá občany, aby při vznikajících problémových situacích (např. když jsou ubytovaní sváženi po práci večer po 22. hodině a minimálně do 23. hodiny nadměrným hlukem obtěžují okolí) ihned volali Městskou polici 156, aby byla problematika zadokumentována pro další kroky – stav trvá

– Vyjádření pana Němce k situaci ubytovaných v jeho objektu: nabízí na sebe tel. kontakt, aby vzniklé problémy mohly být řešeny operativně s ním

2) – Parkování v Koněvově ulici: není kde parkovat pro obyvatele při příjezdu (např. s nákupem) nebo návštěva – na silnici by nezbylo dost místa a na chodníku nelze – problematiku předat na Magistrát

D a l š í   j e d n á n í:

ve středu 29. května 2019 od 18 00 hod. v klubovně.

Zapsala: Ing. Marie Karbusová

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 27. 03. 2019

Přítomni:        p. Březina, pí. Ing. Karbusová, p. Kyrián, p. Procházka, p. Svoboda

Omluveni:     pí. Bělská, p. Král

Nepřítomni:   pí. Havelková, p. Vaník

Hosté:             manželé Steinerovi

Jednání zahájil p. Březina, přivítal členy komise a hosty.

I. Zprávy z Magistrátu

– informace o povinném očkování psů – viz samostatná informace

– naše požadavky dle dřívějších zápisů byly akceptovány

připomínka ze strany naší komise: potřebujeme informace z Magistrátu o zamýšlených a probíhajících činnostech v naší příměstské části, abychom mohli odpovídat na dotazy obyvatel – aktuálně práce v Července, hospodaření s pozemkem převzatým od Svazu zahrádkářů, práce na zamýšleném hřbitově …

à zákonná povinnost vyvěšením na úřední desce ve městě není postačující a občané s odvoláním na právo na informace se jich dožadují

à veřejná debata s primátorem vyjde na naši příměstskou část až v lednu r. 2020, proto chtějí občané informace jiným způsobem

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

– ořezané túje u trafostanice

– firma Aufer Design provedla ořezání zeleně do chodníku

– borovice v Koněvově ulici jsou ořezány

– lze přidat kontejner na papír na křižovatku naproti pomníku (začátek Mudrochovy ulice) – vyřešeno častějším vyvážením stávajících kontejnerů

– vzniká skládka v Nové ulici za brankou Zvěřinových – uklizeno

b) Nesplněné požadavky

– nový herní prvek na dětské hřiště – slíbená houpačka (tzv. Tarzan)

– vyčistit kanály, včetně kanálů v chodnících v celé obci – opětně na jarní čištění

– oprava povrchu serpentýny – popraskaný povrch mezi vlastní cestou a zábradlím

– v ulici Koněvova od č. 108 až do zatáčky na Dalovice vyčistit kanálky na dešťovou vodu pod chodníkem

– v ulici Koněvova před č. 57 je téměř ucpaný kanál listím

– na cestičce vedoucí do Červenky se usazuje šlem (sliz) z vytékající vody

c) Nové požadavky

– do příměstské části přidat kontejner na kovový odpad (nejlépe k vodojemu)

– prasklý smrk za hřbitovní zdí směrem k zatáčce

– požadavek na firmu Lesy (p. Tůma) vyčistit stráň v Koněvově ulici od viaduktu nahoru po pravé straně

d) Upozornění komise

– Komise žádá obyvatele, aby uklízeli listí a větve, které z jejich pozemku znečišťují veřejné plochy.

– Další připomínka se stále týká neukázněných majitelů psů, kteří neuklízejí po svých miláčcích, bohužel většinou psi větších plemen – STÁLE SE OPAKUJE!!!

e) Informace, náměty hostů

– seznámení s odpovědí z Krajské hygienické stanice ve věci provozu nelegální ubytovny v objektu Čejetice č. 28, Koněvova ulice – byla vydána výzva k bezodkladnému ukončení užívání stavby pro ubytovací účely

– dál se k záležitosti vyjádřil HZS s tím, že sami neshledali závady a konečné rozhodnutí bude na stavebním odboru Magistrátu města

……. po vydání této výzvy se situace nezměnila, pouze je jiné osazenstvo a dokonce musela být zavolána Městská policie k vyřešení potyčky mezi ubytovanými, obyvatelé okolních domů jsou obtěžováni nevhodným chováním (vulgární pokřiky apod.) …….. situace se nemění ani nadále, ze Stavebního od boru Magistrátu města MB vyjádření stále nemáme!!!

– vzhledem k tomu, že řešení situace není v dohlednu, komise vyzývá občany, aby při vznikajících problémových situacích (např. když jsou ubytovaní sváženi po práci večer po 22. hodině a minimálně do 23. hodiny nadměrným hlukem obtěžují okolí) ihned volali Městskou polici 156, aby byla problematika zadokumentována pro další kroky

D a l š í   j e d n á n í:

ve středu 24. dubna 2019 od 18 00 hod. v klubovně.

Zapsala: Ing. Marie Karbusová

Svoz komunálního a bio odpadu

proběhne v příměstské části Čejetice ve dnech:

sobota 30.3.2019

neděle 14.4.2019

Přistaveny budou dva velkoobjemové kontejnery

zvlášť na komunální odpad a zvlášť na bio odpad

dále také bude přistaven mobilní kontejner na textil

v čase od 8:00 do 12:00 hodin v místech:

u prodejny COOP

poblíž křižovatky ulic Nezvalova a Gorkého

Ke kontejnerům je možné přinést také použité elektrospotřebiče,

pneumatiky, lednice, nábytek a autobaterie.

Na každém svozovém místě bude přítomen odpovědný pracovník.