Zápis komise 29-08-2018

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice

dne 29. 08. 2018

 

Přítomni:        p. Březina, pí. Bělská, pí. Ing. Karbusová, p. Král, p. Svoboda, p. Kyrián,
pí. Havelková

Nepřítomni:   p. Procházka, p. Vaník

Hosté: p. Čeřovský

 

Jednání zahájil p. Březina.

 

zprávy z Magistrátu

– nové informace nejsou

akce v Čejeticích

 

a) nové požadavky

– další herní prvek na hřišti – slíbena síťová houpačka (tzv. Tarzan), podepsaná objednávka

– prodloužení dělicí čáry od viaduktu nahoru Koněvovou ulicí

– zábradlí pod viaduktem podél nově vzniklého chodníku

– doplnit zábradlí u opravené cesty od viaduktu k lesíku

– měření rychlosti v Čejeticích – opakovaná žádost na měření rychlosti od Dupandy nahoru

– vyčistit kanály v celých Čejeticích – zanesené po posledním přívalovém dešti

– na novém viaduktu není upravený svah, při deštích možnost splavování zeminy – bude se upravovat?

 

 b) upozornění komise – hotové požadavky

– cesty Panenka i Červenka prořezány a vyčištěny

– stromek u Zvěřinů nově uvázán

– žluté značení u školky hotové

– retardér v Koněvově ulici odstraněn, nyní asfaltový povrch, už odstraněny i značky příčného pruhu

 

c) informace/podněty/dotazy hostů

 

– p. Čeřovský:

za obyvatele bydlící v ulici Pod ořechy dotaz k dalším záměrům se hřbitovem – odpověď p. Březiny, že momentálně nic dalšího (nového) v plánu není

– sl. Kamínková předala pí Karbusové nález na Dupandě u laviček, jedná se o podivnou lahvičku s čirou tekutinou – nutno řešit oznámením na Městské policii, komise nedisponuje další pravomocí

 

P ř í š t í   j e d n á n í: 

ve středu 26. září 2018 od 18 00 hod. v klubovně

 

Zapsala: Karbusová

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 27. 6. 2018.

Přítomni:        p. Březina, p. Král, pí. Havelková

Nepřítomni:   p. Procházka, p. Kyrián, pí. Karbusová, pí.Bělská, p. Svoboda, p. Vaník

Hosté:

 

Jednání zahájil p. Březina

Zprávy z Magistrátu

Akce v Čejeticíc

Jelikož začaly letní prázdniny a dovolená v Auto Škoda, tak veškeré pracovní síly firem se stáhly do centra Mladé Boleslavi a snaží se odstranit všechny nedostatky na komunikacích, chodnících a jiných místech, které trápí obyvatele v našem městě.

 

My budeme prozatím sledovat dokončovací práce okolo nově rozšířeného viaduktu a následnou „rekonstrukci“ retardéru v ulici Koněvova a zprovoznění celého úseku.

Budeme doufat, že vše dopadne na výbornou, dle našich představ.

 

Členové komise pro příměstskou část Čejetice, Vám přejí krásné prázdninové dny plné pohody a příjemnou dovolenou.

 

P ř í š t í   j e d n á n í:

 

ve středu 29. srpna  2018 od 18.00 hod. v klubovně

 

Zapsal: Josef Březina                 

 

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 25. 4. 2018.

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 25. 4. 2018.

 

Přítomni:        p. Březina, pí. Bělská; pí. Havelková; p. Král, p.Kyrián, p. Procházka

Omluveni:     p. Vaník Vojtěch

Nepřítomni:   pí.ing.Karbusová; p. Svoboda;

Hosté:             pí. Krejbichová, obyvatelé Dalovické ulice.

 

Jednání zahájil p. Březina a přivítal členy komise, které informoval o schůzi komise pro RM pro rozvoj příměstských části ze dne 11. 4. 2018.

 

Zprávy z Magistrátu

Jednání zahájil a vedl ing. Palek, předseda komise a informoval:

O umístění mobilních kontejnerů na použitý textil v příměstských částech města Mladá Boleslav na rok 2018.

Informace o hromadném očkování psů – příloha tabulka

Seznámení s plánem investičních akcí, které by měli být zrealizovány.

Požadavek na zástupce příměstských částí o návrhy investic na rok 2018.

 

Splněné požadavky

Držák na vlajku ke klubu seniorů.

Pokácené smrky ve Vodárenské ulici / byly napadeny kůrovcem /

Opravená lavička u autobusové zastávky u hřiště.

Ořezané větve borovic ve Vodárenské ul. naproti p. Doležalovi, ořezané keře po celých Čejeticích.

Pan Machač vysázel nové borovice naproti pí. Stinkové- Vodárenská ul.

Opravená vrátka na hřbitově.

Uklizeny příkopy z hlavního nádraží do Čejetic.

Nesplněné požadavky

Na jaře připomenout výživu ke kaštanům u sochy sv. Jana Nepomuckého.

Prořezat cestu v Července, vyřezat nálety a udržovat tuto cestu – pozemek je v majetku města, společnost Lesy Ml. Boleslav pan Tůma.

Nový herní prvek na dětské hřiště za odvezené pískoviště.

Vysadit novou zeleň ve Vodárenské ul. před domem č. 257.

Opravit chodník v Nové ul. před domem pana Vilíma.

Úklid naplaveniny v ulici Koněvova pod schody (teče z Příčné ulice) uklízet průběžně.

 

Nové požadavky

Obnovit žluté označení na silnici u školky.

V ulici Pod ořechy před č.352 díra v silnici

Vyčistit příkopy od bahna v Koněvově ul. a příkopy na Dalovice,jsou zanešené po bouřce.

Řidiči autobusu se nevhodně chovají k cestujícím.

 

Akce v Čejeticích.

V areálu  fotbalového  hřiště je vybudováno sportovní zařízení, které bude sloužit obyvatelům Čejetic ke sportovním aktivitám.

Dne 7.5.2018  bude komise spolu s baráčníky pokládat  kytici

k pomníku padlých v 17.00 hodin. Zveme občany Čejetic, aby se této akce zúčastnili.

 

Upozornění komise

– Komise žádá obyvatele, aby uklízeli listí a větve, které z jejich pozemku znečišťují veřejné plochy

– Komise žádá obyvatele, majitele psů, aby uklízeli exkrementy po svých miláčcích – je to obzvlášť opovážlivé na nových chodnících.

 

P ř í š t í   j e d n á n í :

 

ve středu 30. května 2018 od 18 00 hod. v klubovně.

 

 Zapsala: Bělská Alena.

Oznámení o konání hromadného očkování psů proti vzteklině

Ve středu 2. května začíná hromadné očkování psů proti vzteklině, které vychází vstříc všem majitelům psů, kteří si očkování nezařídí individuálně. Psi ve věku od 3 do 6 měsíců musí povinně absolvovat první očkování a následně být pravidelně přeočkování tak, jak to stanoví zákon. S sebou je nutné mít očkovací průkaz zvířete, vakcinace stojí 100 korun a hradí ji majitel psa. Podrobný rozpis času a míst očkování naleznete v příloze této zprávy, prvním místem je bývalá rychta na Štěpánce, kde bude veterinář očkovat psy v době od 15 do 15.30 hodin. 

Dle § 4 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů je povinností chovatele psa mimo jiné (dle bodu f, odst. 1) zajistit, aby byli psi (a některá další zvířata držená v zajetí) ve stáří od 3 do 6 měsíců platně očkováni proti vzteklině a poté během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky přeočkováni, uchovávat doklad o očkování po dobu platnosti očkování a na požádání jej předložit úřednímu veterinárnímu lékaři.

Pokud si chovatel nezajistí očkování individuálně, může využít hromadného očkování, které se uskuteční v uvedených termínech na dále uvedených místech:

 

STŘEDA 9.5.2018

     Příměstské části          

Čejetice, u zastávky MAD              15:00 – 15:30 h

Podlázky, u zastávky MAD           15:30 – 16:00 h

Debř, u mostu                                   16:00 – 16:30 h

na Radouči u prodejny                 16:30 – 17:00 h

 

Vakcinace je hrazena majitelem psa, a to částkou 100,– Kč.

Očkovací průkaz psa je třeba vzít s sebou.

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 28. 03. 2018

Zpráva z jednání

Komise pro příměstskou část Čejetice

dne 28. 03. 2018

 

Přítomni:        p. Březina, pí. Ing. Karbusová, p. Procházka, p. Kyrián, pí. Havelková,
p. Vaník, p. Svoboda

Nepřítomni:   pí. Bělská, p. Král

Hosté:

Jednání zahájil p. Březina.

 

zprávy z Magistrátu

– rozpočet města není stále schválen, podněty k investiční oblasti budou řešeny na příští schůzi komise 11. 04. t. r.

– z požadavků Čejetic zatím nebylo splněno nic

 

akce v Čejeticích

 

 a) nové požadavky

– budou nadále přehledně uváděny v tabulce na konci zprávy

– splněné požadavky jsou evidovány mimo zápis, na požádání
k nahlédnutí

 b) upozornění komise

– komise probírala krádeže v obci (vedle pí. Stínkové, Kloučkovi, Machačovi, Rathouských, Roudnický, pohostinství U Kepkeho, fotbalový klub, za hřištěm) – řešeno obchůzkami Policie České republiky – pachatelé již vytipováni

– u rohového domu naproti vodárenské věži přesahují větve do chodníku – prosíme ořezat

– návrh ze strany komise řešit dodržování rychlosti v obci instalací semaforu nebo podobného zařízení – opětovně předat na Magistrát

c informace hostů

– hosté nebyli

 

 P ř í š t í   j e d n á n í:

 

ve středu 25. dubna 2018 od 18 00 hod. v klubovně

 Zapsala: Karbusová 

  

datum požadavek splněno poznámka
2017      
  – u obchodu COOP proříznout ještě více retardér + přemístit „vnitřní“ kus na druhý kraj křižovatky   oprava až se poškodí
  – na veřejné besedě slíbil p. primátor pomoc při jednání s Lesy ČR o odstranění náletů v Července   v řešení
  – nový koš do Koněvovy ulice k autobusové zastávce u retardéru směr Dalovice    
  – opravit chodník v Nové ulici před domem p. Vilíma    
2018    
31.01. měření rychlosti – znovu požadavek na ředitele Městské policie předáno Březina
  nefunkční retardér v Koněvově ulici   na jaře
  pravidelné čištění kanálů v Koněvově ulici předáno  
  Vodárenská ulice – úprava buksusů    
  nový prvek na dětském hřišti místo pískoviště (už odvezeno)    
  lavička u hřiště: schází opěradlo, betonový blok uvolněný ?  
  Panenka – podnět na Magistrátu (cesta)   předáno,
v řízení
  na poli (navazuje na Polní ulici) jsou 2 cedule 30 km/hod. příkaz + zrušení = nelogické – důvod umístění předáno zjistí p. Březina na Magistrátu
  místo Výzkumného ústavu bude 12 RD + 17 RD na poli proti pí. Stinkové – nízký tlak vody stále není řešen zatím

nebyl požadavek

dotaz na Magistrát
28.02. nové požadavky zatím nejsou    
28.03. nové požadavky zatím nejsou    

 

Nedej se! Dokument o kauze bytových domů na Štěpánce

Vážení spoluobčané, přátelé a milovníci Štěpánky.

V neděli 18.3. 2018 se bude na ČT 2 od 11.45 vysílat v rámci pořadu Nedej se dokument o kauze bytových domů na Štěpánce. Pokud vás vývoj kauzy zajímá, prosím, dívejte se.

Pomozte nám financovat právní služby advokátní kanceláře Frank Bold.

Pomozte nám jakoukoli částkou. Pomozte nám zabránit výstavbě bytových domů.

Číslo transparentního účtu: 281 189 566 / 0300

http://www.fbadvokati.cz/cs

Veškeré info zde: https://cs-cz.facebook.com/rezidencestepanka.NE/

Náhled na studii zde: http://www.mladaboleslav.cz/byty-lesopark-stepanka/

http://www.csopklenice.cz

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 28. 02. 2018

 

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 28. 02. 2018

 

Přítomni:        p. Březina, pí. Ing. Karbusová, p. Procházka, p. Kyrián, pí. Havelková,
p. Vaník

Omluveni:     pí. Bělská, p. Svoboda, p. Král

Neomluveni:

Hosté:

Jednání zahájil p. Březina.

 

zprávy z Magistrátu

– pro všechny příměstské oblasti přiděleno zatím 2 mil. Kč

 

akce v Čejeticích

a) nové požadavky

– budou nadále přehledně uváděny v tabulce na konci zprávy

– splněné požadavky jsou evidovány mimo zápis, na požádání
k nahlédnutí

b) upozornění komise

– do 13. 02. předat pí. Bělské připomínky k jízdnímu řádu autobusů městské dopravy – byly předány

– komise probírala krádeže v obci (vedle pí. Stínkové, Kloučkovi, Machačovi, Rathouských, Roudnický, pohostinství U Kepkeho, fotbalový klub, za hřištěm) – řešeno obchůzkami Policie České republiky

– návrh ze strany komise řešit dodržování rychlosti v obci instalací semaforu, který dělá snímky při překročení rychlosti nebo varianta, kdy při překročení rychlosti naskočí červená – předat na Magistrát

c informace hostů

– hosté nebyli

 

—————————————————————————————————————————–

P ř í š t í   j e d n á n í:

ve středu 28. března 2018 od 18 00 hod. v klubovně

 

Zapsala: Karbusová                     POSÍLAME PANU VIGLAŠOVI – VIZ STRÁNKY ČEJETIC

 

datum požadavek splněno poznámka
2017      
       
  – na veřejné besedě slíbil p. primátor pomoc při jednání s Lesy ČR o odstranění náletů v Července   v řešení
  – nový koš do Koněvovy ulice k autobusové zastávce u retardéru směr Dalovice    
  – opravit chodník v Nové ulici před domem p. Vilíma    
2018    
31.01. měření rychlosti – znovu požadavek na ředitele Městské policie   Březina
  nefunkční retardér v Koněvově ulici   na jaře
  pravidelné čištění kanálů v Koněvově ulici    
  Vodárenská ulice – úprava buksusů    
  nový prvek na dětském hřišti místo pískoviště (už odvezeno)    
  lavička u hřiště: schází opěradlo, betonový blok uvolněný    
     
  na poli (navazuje na Polní ulici) jsou 2 cedule 30 km/hod. příkaz + zrušení = nelogické – důvod umístění   zjistí p. Březina na Magistrátu
  místo Výzkumného ústavu bude asi 22 RD + 17 RD na poli proti pí. Stinkové – nízký tlak vody stále není řešen   dotaz na Magistrát
28.02. nové požadavky zatím nejsou    

 

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 31. 01. 2018

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice

dne 31. 01. 2018

 

Přítomni:        p. Březina, pí. Bělská, pí. Ing. Karbusová, p. Procházka, p. Kyrián, pí. Havelková, p. Král, p. Svoboda

Omluveni:     p. Vaník

Neomluveni:

Hosté:             p. Fryml

 

Jednání zahájil p. Březina.

Přivítal všechny členy v novém roce a popřál úspěšná jednání.

 

  • zprávy z Magistrátu

– u investičních záměrů se nejdříve bude dělat projekt s realizací v následujícím roce – na 2018 bude známo koncem února

– na veřejné besedy všech příměstských částí budou zváni ředitel Lesů MB (p. Tůma) a ředitel Městské policie (p. Tomáš Kypta)

– pí. Kaušková – požadavky na prořezání Červenky bude pod správou Magistrátu dělat Compaq

  • akce v Čejeticích

a) nové požadavky

– budou nadále přehledně uváděny v tabulce na konci zprávy

 b) upozornění komise

– Komise řešila stížnost pí. Kamínkové na neustálé nedodržování předepsané rychlosti max. 30 km/hod. v obci – v poslední době pohřbila již několik přejetých koček!

Do 13. 02. předat pí. Bělské připomínky k jízdnímu řádu autobusů městské dopravy

– místnost pro schůze komise pro Příměstskou část Čejetice je vybavena novými židlemi – komise děkuje paní Hlušičkové, která zajistila jejich převzetí

 c informace hostů

– p. Fryml se zajímal o novinky v Čejeticích

 

—————————————————————————————————————————–

P ř í š t í   j e d n á n í:

ve středu 28. února 2018 od 18 00 hod. v klubovně

  Zapsala: Karbusová

 

datum požadavek splněno poznámka
2017      
29.11. – nový stožár na vlajku ke klubu seniorů    
  – úklid naplaveniny v ulici Koněvova pod schody (teče z ulice Příčné přes schody)    
  – u obchodu COOP proříznout ještě více retardér + přemístit „vnitřní“ kus na druhý kraj křižovatky    
  – opravy dopravních značek poškozených vichřicí    
  – úklid spadaného listí na hřbitově a před ním    
  – spadlé větve u pomníku u autobusové zastávky a u pomníku sv. Jana Nepomuckého    
  – odstranit zlámané větve v lesíku a vyhrabat cestičky    
  – na veřejné besedě slíbil p. primátor pomoc při jednání s Lesy ČR o odstranění náletů v Července    
  – dotaz na plánovanou výměnu oken ve školce Ö nebude
  – zjistit odbornou expertízu kaštanů u pomníku sv. Jana Nepomuckého (byly poškozené kořeny při stavbě chodníku a nyní jsou na stromech suché větve)    
  – nový koš do Koněvovy ulice k autobusové zastávce u retardéru směr Dalovice    
  – opravit chodník v Nové ulici před domem p. Vilíma    
  – požadavek na asistenta bezpečnosti dopravy na křižovatku Jaselská – Palackého ulice   týká se města
2018    
31.01. měření rychlosti – znovu požadavek na ředitele Městské policie    
  nefunkční retardér v Koněvově ulici   na jaře
  pravidelné čištění kanálů v Koněvově ulici    
  Vodárenská ulice – úprava buksusů    
  držák na vlajku na klubovnu    
  řezání a úklid v parčíku u sochy sv. J. Nepomuckého (naposled před volbami)    
  nový prvek na dětském hřišti místo pískoviště (už odvezeno)    
  lavička u hřiště: schází opěradlo, betonový blok uvolněný    
  Panenka – podnět na Magistrátu (cesta)    
  na poli (navazuje na Polní ulici) jsou 2 cedule 30 km/hod. příkaz + zrušení = nelogické – důvod umístění   zjistí p. Březina na Magistrátu
  Vodárenská ul. – kdy bude dokončeno kácení stromů    
  místo Výzkumného ústavu bude 12 RD + 17 RD na poli proti pí. Stinkové – nízký tlak vody stále není řešen   dotaz na Magistrát
  požadavek na prořezání větví v lesíku (prasklé větve po vichřici)   p. Král zjistí stav