Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 27. 03. 2019

Přítomni:        p. Březina, pí. Ing. Karbusová, p. Kyrián, p. Procházka, p. Svoboda

Omluveni:     pí. Bělská, p. Král

Nepřítomni:   pí. Havelková, p. Vaník

Hosté:             manželé Steinerovi

Jednání zahájil p. Březina, přivítal členy komise a hosty.

I. Zprávy z Magistrátu

– informace o povinném očkování psů – viz samostatná informace

– naše požadavky dle dřívějších zápisů byly akceptovány

připomínka ze strany naší komise: potřebujeme informace z Magistrátu o zamýšlených a probíhajících činnostech v naší příměstské části, abychom mohli odpovídat na dotazy obyvatel – aktuálně práce v Července, hospodaření s pozemkem převzatým od Svazu zahrádkářů, práce na zamýšleném hřbitově …

à zákonná povinnost vyvěšením na úřední desce ve městě není postačující a občané s odvoláním na právo na informace se jich dožadují

à veřejná debata s primátorem vyjde na naši příměstskou část až v lednu r. 2020, proto chtějí občané informace jiným způsobem

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

– ořezané túje u trafostanice

– firma Aufer Design provedla ořezání zeleně do chodníku

– borovice v Koněvově ulici jsou ořezány

– lze přidat kontejner na papír na křižovatku naproti pomníku (začátek Mudrochovy ulice) – vyřešeno častějším vyvážením stávajících kontejnerů

– vzniká skládka v Nové ulici za brankou Zvěřinových – uklizeno

b) Nesplněné požadavky

– nový herní prvek na dětské hřiště – slíbená houpačka (tzv. Tarzan)

– vyčistit kanály, včetně kanálů v chodnících v celé obci – opětně na jarní čištění

– oprava povrchu serpentýny – popraskaný povrch mezi vlastní cestou a zábradlím

– v ulici Koněvova od č. 108 až do zatáčky na Dalovice vyčistit kanálky na dešťovou vodu pod chodníkem

– v ulici Koněvova před č. 57 je téměř ucpaný kanál listím

– na cestičce vedoucí do Červenky se usazuje šlem (sliz) z vytékající vody

c) Nové požadavky

– do příměstské části přidat kontejner na kovový odpad (nejlépe k vodojemu)

– prasklý smrk za hřbitovní zdí směrem k zatáčce

– požadavek na firmu Lesy (p. Tůma) vyčistit stráň v Koněvově ulici od viaduktu nahoru po pravé straně

d) Upozornění komise

– Komise žádá obyvatele, aby uklízeli listí a větve, které z jejich pozemku znečišťují veřejné plochy.

– Další připomínka se stále týká neukázněných majitelů psů, kteří neuklízejí po svých miláčcích, bohužel většinou psi větších plemen – STÁLE SE OPAKUJE!!!

e) Informace, náměty hostů

– seznámení s odpovědí z Krajské hygienické stanice ve věci provozu nelegální ubytovny v objektu Čejetice č. 28, Koněvova ulice – byla vydána výzva k bezodkladnému ukončení užívání stavby pro ubytovací účely

– dál se k záležitosti vyjádřil HZS s tím, že sami neshledali závady a konečné rozhodnutí bude na stavebním odboru Magistrátu města

……. po vydání této výzvy se situace nezměnila, pouze je jiné osazenstvo a dokonce musela být zavolána Městská policie k vyřešení potyčky mezi ubytovanými, obyvatelé okolních domů jsou obtěžováni nevhodným chováním (vulgární pokřiky apod.) …….. situace se nemění ani nadále, ze Stavebního od boru Magistrátu města MB vyjádření stále nemáme!!!

– vzhledem k tomu, že řešení situace není v dohlednu, komise vyzývá občany, aby při vznikajících problémových situacích (např. když jsou ubytovaní sváženi po práci večer po 22. hodině a minimálně do 23. hodiny nadměrným hlukem obtěžují okolí) ihned volali Městskou polici 156, aby byla problematika zadokumentována pro další kroky

D a l š í   j e d n á n í:

ve středu 24. dubna 2019 od 18 00 hod. v klubovně.

Zapsala: Ing. Marie Karbusová

Svoz komunálního a bio odpadu

proběhne v příměstské části Čejetice ve dnech:

sobota 30.3.2019

neděle 14.4.2019

Přistaveny budou dva velkoobjemové kontejnery

zvlášť na komunální odpad a zvlášť na bio odpad

dále také bude přistaven mobilní kontejner na textil

v čase od 8:00 do 12:00 hodin v místech:

u prodejny COOP

poblíž křižovatky ulic Nezvalova a Gorkého

Ke kontejnerům je možné přinést také použité elektrospotřebiče,

pneumatiky, lednice, nábytek a autobaterie.

Na každém svozovém místě bude přítomen odpovědný pracovník.

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 27. 02. 2019

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 27. 02. 2019

 

Přítomni:        pí. Bělská; pí. Ing. Karbusová, p. Král, p. Kyrián, p. Procházka, p. Svoboda

Omluveni:     p. Březina

Nepřítomni:   pí. Havelková, p. Vaník

Hosté:             manželé Steinerovi

Jednání zahájila pí. Bělská, přivítala členy komise a hosty.

 

Zprávy z Magistrátu

– budou kontejnery na bioodpad a v jiném termínu na nebezpečný odpad – občané budou včas informováni

– naše požadavky dle dřívějších zápisů byly akceptovány

připomínka ze strany naší komise: potřebujeme informace z Magistrátu o zamýšlených a probíhajících činnostech v naší příměstské části, abychom mohli odpovídat na dotazy obyvatel – aktuálně práce v Července

 

Zprávy z příměstské části

 

a) Splněné požadavky

– ostříhaná zeleň a smrky Vodárenská ul. – před č. 261 a 262

– odstraněná suchá borovice – Vodárenská 152

– zaměstnanci firmy Compaq vyhrabali a odvezli trávu u pomníku padlých

b) Nesplněné požadavky

– nový herní prvek na dětské hřiště – slíbená houpačka (tzv. Tarzan)

– vyčistit kanály, včetně kanálů v chodnících v celé obci – opětně na jarní čištění

– firma Aufer Design – zeleň prorůstá jejich plotem, chodník je tím zúžen – pí. Bělská předala firmě požadavek na ořezání zeleně, zatím bez reakce ze strany firmy

– požadavek na prořezání borovice v Koněvově ulici u přechodu na začátku serpentýny z Koněvovy ulice (ohnutý nad silnici) a zjištění stavu borovice v zatáčce serpentýny

– oprava povrchu serpentýny – popraskaný povrch mezi vlastní cestou a zábradlím

– opětovný požadavek na odstranění nadbytečných a tím matoucích dopravních značek na křižovatce ulic Polní a Vodárenská (30 km a konec zóny 30 km) – silnice vedoucí k nové výstavbě … předáno p. Vocáskovi

c) Nové požadavky

– odstranění 5 suchých tújí v Koněvově ulici proti trafostanici

– v ulici Koněvova od č. 108 až do zatáčky na Dalovice vyčistit kanálky na dešťovou vodu pod chodníkem

– v ulici Koněvova před č. 57 je téměř ucpaný kanál listím

– lze přidat kontejner na papír na křižovatku naproti pomníku – začátek Mudrochovy ulice

– na cestičce vedoucí do Červenky se usazuje šlem (sliz) z vytékající vody

– Nová ulice za brankou Zvěřinových vzniká skládka – potřeba uklidit

d) Upozornění komise

Komise žádá obyvatele, aby uklízeli listí a větve, které z jejich pozemku znečišťují veřejné plochy.

Další připomínka se stále týká neukázněných majitelů psů, kteří neuklízejí po svých miláčcích, bohužel většinou psi větších plemen.

e) Informace, náměty hostů

– seznámení s odpovědí z Krajské hygienické stanice ve věci provozu nelegální ubytovny v objektu Čejetice č. 28, Koněvova ulice – byla vydána výzva k bezodkladnému ukončení užívání stavby pro ubytovací účely

– dál se k záležitosti vyjádřil HZS s tím, že sami neshledali závady a konečné rozhodnutí bude na stavebním odboru Magistrátu města

……. po vydání této výzvy se situace nezměnila, pouze je jiné osazenstvo a dokonce musela být zavolána Městská policie k vyřešení potyčky mezi ubytovanými, obyvatelé okolních domů jsou obtěžováni nevhodným chováním (vulgární pokřiky apod.)

 

 D a l š í   j e d n á n í:

  

ve středu 27. března 2019 od 18 00 hod. v klubovně.

 

Zapsala: Ing. Marie Karbusová

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 30. 01. 2019

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 30. 01. 2019

 

Přítomni:        p. Březina, pí. Bělská; pí. Ing. Karbusová, p. Král, p. Kyrián, p. Procházka, p. Svoboda

Omluveni:

Nepřítomni:   pí. Havelková, p. Vaník

Hosté:             manželé Steinerovi

 

Jednání zahájil p. Březina, přivítal členy komise a hosty a popřál všem hodně úspěchů v novém roce.

 

Zprávy z Magistrátu

Nový předseda komise pro Příměstské části je p. Přemysl Sezemský. Komise je rozdělena na 2 části – severní a jižní. P. Josef Suchý a p. Richard Mikeš byli do naší komise nominováni z Magistrátu. Rozpočet zatím nebyl schválen, pro obě části se počítá se stejnou částkou na provoz.

 

Zprávy z příměstské části

 a) Splněné požadavky

– Vodárenská ul. – před č. 257 vysadit novou zeleň – 2 nové smrčky a další před Machačovými

b) Nesplněné požadavky

– nový herní prvek na dětské hřiště – slíbená houpačka (tzv. Tarzan)

– vyčistit kanály, včetně kanálů v chodnících v celé obci – opětně na jarní čištění

– firma Aufer Design – zeleň prorůstá jejich plotem, chodník je tím zúžen – pí. Bělská předala firmě požadavek na ořezání zeleně, zatím bez reakce ze strany firmy

c) Nové požadavky

– vyřešit stékání vody se zeminou z pole po deštích na silnici k Dalovicím (nová výstavba)

– chodník v Koněvově ulici od autobusové zastávky nahoru

– na Magistrát byla předána žádost o zajištění větší místnosti pro možnost setkání většího počtu (za „obsazený“ sál v hostinci U Kepkeho)

– ostříhat keře před domem č. 359 ve Vodárenské ulici – keře s trny, proto případně na jaře vysadit jiné keře

– v Koněvově ulici na garážemi opět vytéká voda (řešeno již dříve – cca
5 – 6 let, zdroj nebyl zjištěn) – zatím řeší p. Krištofiak

– požadavek na prořezání borovice v Koněvově ulici u přechodu na začátku serpentýny z Koněvovy ulice (ohnutý nad silnici) a zjištění stavu borovice v zatáčce serpentýny

– oprava povrchu serpentýny – popraskaný povrch mezi vlastní cestou a zábradlím

– opětovný požadavek na odstranění nadbytečných a tím matoucích dopravních značek na křižovatce ulic Polní a Vodárenská (30 km a konec zóny 30 km) – silnice vedoucí k nové výstavbě

d) Upozornění komise

Komise žádá obyvatele, aby uklízeli listí a větve, které z jejich pozemku znečišťují veřejné plochy.

Další připomínka se opětně týká neukázněných majitelů psů, kteří neuklízejí po svých miláčcích, bohužel většinou psi větších plemen.

e) Informace, náměty hostů

– seznámení s odpovědí z Krajské hygienické stanice ve věci provozu nelegální ubytovny v objektu Čejetice č. 28, Koněvova ulice – byla vydána výzva k bezodkladnému ukončení užívání stavby pro ubytovací účely

– další odpovědi ke stížnosti nemáme

 

D a l š í   j e d n á n í:

 

 

ve středu 27. února 2019 od 18 00 hod. v klubovně.

 

Zapsala: Ing. Marie Karbusová

Informace pro občany Čejetic

Dotaz: Proč je rozkopaný nový chodník u viaduktu v Koněvově ulici ?

Odpověď: Je tam havárie telefonního kabelu, který se musí spravit,termín , co nejdříve.

Dotaz: Proč je rozkopaná silnice ve Vodárenské ulici u hřiště?

Odpověď: Dělníci dávají do země kabel pro optickou sít´.

Povolení od Magistrátu mají. Termín též.

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 28. 11. 2018.

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 28. 11. 2018.

 

Přítomni:        p. Březina, pí. Bělská; pí. Ing. Karbusová, p. Král, p. Kyrián, p. Procházka, p. Svoboda

Omluveni:

Nepřítomni:   pí. Havelková, p. Vaník

Hosté: manželé Steinerovi

 

Jednání zahájila pí. Bělská a přečetla dopis p. Trávníčka, který poukazoval na bezpečnostní situaci v Čejeticích (vykrádání domů, obtěžování dětí). Pí. Bělská dopis přeposlala na Magistrát a Policii – jejich vyjádření zatím nemáme.

 

Březina přivítal členy komise a hosty.

 

Zprávy z Magistrátu

Zatím nové zprávy nejsou, komise pro příměstské části po volbách ještě nebyla ustanovena.

 

Zprávy z příměstské části

 

a). Splněné požadavky

– nové zábradlí od viaduktu k lesíku, natřené

– koš na odpadky u viaduktu v zemi jen částečně

– retardér u školky se bude upravovat (výplň jako u retardérů ve městě) – domluveno s p. Vocáskem

– suchá borovice a lípa ve Vodárenské ulici, stříbrný smrk u Červenky částečně ostříhán (p. Smazal a pí. Bělská)

 

b). Nesplněné požadavky

– nový herní prvek na dětské hřiště – slíbená houpačka (tzv. Tarzan)

– prodloužení dělicí čáry od viaduktu nahoru Koněvovou ulicí (plná čára pro zamezení možnosti předjíždění a tím zvýšené rychlosti jedoucích vozidel)

– Vodárenská ul. – před č. 257 vysadit novou zeleň

– vyčistit kanály, včetně kanálů v chodnících v celé obci

 

c). Nové požadavky

– firma Aufer Design – zeleň prorůstá jejich plotem, chodník je tím zúžen – pí. Bělská předala firmě požadavek na ořezání zeleně

 

d). Upozornění komise

Komise žádá obyvatele, aby uklízeli listí a větve, které z jejich pozemku znečišťují veřejné plochy.

 

e). Informace, náměty hostů

– stížnost na ubytované z Hospody u Kepkeho: obtěžování lidí, nepořádek na stráni uklizené Compagem i na ulici okolo „ubytovny“, lidé se často mění.

Pan Březina jednal se zástupcem MP, p. Procházka má být členem bezpečnostní komise na Magistrátu, ta ovšem od voleb ještě nejednala.

 

P ř í š t í   j e d n á n í – h o d n o t í c í:

 

ve středu 19. prosince 2018 od 18 00 hod. v klubovně.

Členové komise přejí všem obyvatelům a návštěvníkům Čejetic pohodový Advent, veselé Vánoce a úspěšný nový rok 2019.

 

D a l š í   j e d n á n í:

 

ve středu 30. ledna 2019 od 18 00 hod. v klubovně.

 

Zapsala: Ing. Marie Karbusová

Svoz komunálního a bio odpadu

Svoz komunálního a bio odpadu

proběhne v příměstské části Čejetice ve dnech:

sobota 1.12.2018

neděle 9.12.2018

Přistaveny budou dva velkoobjemové kontejnery

zvlášť na komunální odpad a zvlášť na bio odpad

v čase od 8:00 do 12:00 hodin v místech:

u krámu

u křižovatky ul. Nezvalova a ul. Gorkého

 

Ke kontejnerům je možné přinést také použité elektrospotřebiče,

pneumatiky, lednice, nábytek a autobaterie.

Na každém svozovém místě bude přítomen odpovědný pracovník.

 

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 31. 10. 2018.

Zpráva z jednání

Komise pro příměstskou část Čejetice

dne 31. 10. 2018.

  

Přítomni:        předseda komise, místopředsedkyně komise a tři členové komise

Omluveni:     —

Nepřítomni:   čtyři členové komise

Hosté:           občanka Čejetic

 

Jednání zahájil předseda komise a přivítal členy komise, které informoval o financích pro naši příměstskou část na příští rok.

Předseda komise seznámil členy s dopisem občanky Čejetic a s odpovědí na její stížnost.

 

Zprávy z Magistrátu

Velkoobjemové kontejnery v podzimním období nebudou přistavěny z důvodu vyčerpání finančních prostředků pro letošní rok.

Tato informace byla již podána na schůzi 9. 5. 2018.

Investice pro Čejetice na rok 2018  – 2019 rekonstrukce schodiště mezi Koněvovou ulicí a Novou ulicí.

Svoz bio popelnic v zimním období pro Čejetice:

 

Termín svozu: prosinec 4.12. 2018; 18.12. 2018

leden     1.1.2019; 15.1.2019; 29.1.2019

únor       12.2.2019; 26.2.2019

březen   12.3.2019; 26.3.2019

 

Splněné požadavky

Opraven zámek a vrátka u klubu seniorů.

Koš na odpadky zabudován nedostatečně.

Ořezaný živý plot u hřiště a u lesíka.

Posekaná tráva a uklizené listí ze spadlých stromů.

 

Nesplněné požadavky

Nový herní prvek na dětské hřiště – slíbená houpačka / tzv. Tarzan/

Prodloužení dělicí čáry od viaduktu nahoru Koněvovou ulicí.

Zábradlí pod viaduktem podél nového chodníku.

Doplnit zábradlí u opravené cesty od viaduktu k lesíku.

Vodárenská ul. před č. 257 vysadit novou zeleň.

 

Nové požadavky

Zabudovat do země koš na odpadky u viaduktu.

Zaplnit retardér u školky asfaltem do roviny.

Vyčistit kanály, včetně kanálů v chodnících v celé obci.

Ve Vodárenské ulici před č. 257 odstranit suchou borovičku a před č. 262 odstranit suchou vrbu.

Ořezat borovice ve Vodárenské ulici.

Ořezat lípu ve Vodárenské ulici, větve zasahují do chodníku.

U Červenky ořezat stříbrný smrk, větve zasahují na pěšinu.

Vyčistit kanál v Koněvově ulici od pomníku směr nahoru na Dalovice.

Poškozená krajnice v zatáčce Koněvova ulice a Dalovická.

V této zatáčce chybí označník na silnici.

 

Upozornění komise

 

Komise upozorňuje, že veřejná beseda na Magistrátu v listopadu nebude.

Komise žádá obyvatele, aby uklízeli listí a větve, které z jejich pozemku znečišťují veřejné plochy.

 

P ř í š t í  j e d n á n í:

 

ve středu 28.listopadu  2018 od 18 00 hod. v klubovně.

 

Zapsala: místopředsedkyně komise

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 26. 9. 2018.

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice

dne 26. 9. 2018.

 Přítomni:        p. Březina, pí. Bělská; p. Král

Omluveni:     p. Procházka Jiří

Nepřítomni:  pí. ing. Karbusová; pí. Havelková, p. Svoboda, p. Kyrián, p. Vaník

Hosté:           nebyli

 

Jednání zahájil p. Březina a přivítal členy komise, které informoval o schůzi komise pro RM pro rozvoj příměstských části ze dne 12. 9. 2018.

 

Zprávy z Magistrátu.

Jednání zahájil a vedl místopředseda komise pan Melichar a informoval:

Velkoobjemové kontejnery v podzimním období nebudou přistavěny z důvodu vyčerpání finančních prostředků pro letošní rok.

Tato informace byla již podána na schůzi 9. 5. 2018.

Investice pro Čejetice na rok 2018  – 2019 rekonstrukce schodiště mezi Koněvovou ulicí a Novou ulicí.

 

Splněné požadavky.

 

 Nesplněné požadavky.

Nový herní prvek na dětské hřiště – slíbená houpačka / tzv. Tarzan/

Prodloužení dělicí čáry od viaduktu nahoru Koněvovou ulicí.

Zábradlí pod viaduktem podél nového chodníku.

Doplnit zábradlí u opravené cesty od viaduktu k lesíku.

Vodárenská ul. před č. 257 vysadit novou zeleň.

 

Nové požadavky

Zabudovat do země koš na odpadky u viaduktu.

Zaplnit retardér u školky asfaltem do roviny.

Ořezat živý plot u hřiště a u lesíku.

Vyčistit kanály, včetně kanálů v chodnících v celé obci.

 

 Upozornění komise

Komise žádá obyvatele, aby uklízeli listí a větve, které z jejich pozemku znečišťují veřejné plochy.

 

P ř í š t í j e d n á n í:

 

ve středu 31. října 2018 od 18 00 hod. v klubovně.

 

Zapsala: Bělská Alena.

Zápis komise 29-08-2018

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice

dne 29. 08. 2018

 

Přítomni:        p. Březina, pí. Bělská, pí. Ing. Karbusová, p. Král, p. Svoboda, p. Kyrián,
pí. Havelková

Nepřítomni:   p. Procházka, p. Vaník

Hosté: p. Čeřovský

 

Jednání zahájil p. Březina.

 

zprávy z Magistrátu

– nové informace nejsou

akce v Čejeticích

 

a) nové požadavky

– další herní prvek na hřišti – slíbena síťová houpačka (tzv. Tarzan), podepsaná objednávka

– prodloužení dělicí čáry od viaduktu nahoru Koněvovou ulicí

– zábradlí pod viaduktem podél nově vzniklého chodníku

– doplnit zábradlí u opravené cesty od viaduktu k lesíku

– měření rychlosti v Čejeticích – opakovaná žádost na měření rychlosti od Dupandy nahoru

– vyčistit kanály v celých Čejeticích – zanesené po posledním přívalovém dešti

– na novém viaduktu není upravený svah, při deštích možnost splavování zeminy – bude se upravovat?

 

 b) upozornění komise – hotové požadavky

– cesty Panenka i Červenka prořezány a vyčištěny

– stromek u Zvěřinů nově uvázán

– žluté značení u školky hotové

– retardér v Koněvově ulici odstraněn, nyní asfaltový povrch, už odstraněny i značky příčného pruhu

 

c) informace/podněty/dotazy hostů

 

– p. Čeřovský:

za obyvatele bydlící v ulici Pod ořechy dotaz k dalším záměrům se hřbitovem – odpověď p. Březiny, že momentálně nic dalšího (nového) v plánu není

– sl. Kamínková předala pí Karbusové nález na Dupandě u laviček, jedná se o podivnou lahvičku s čirou tekutinou – nutno řešit oznámením na Městské policii, komise nedisponuje další pravomocí

 

P ř í š t í   j e d n á n í: 

ve středu 26. září 2018 od 18 00 hod. v klubovně

 

Zapsala: Karbusová