Od března do srpna se uzavře Koněvova ulice v místě křížení se železnicí

Dlouhotrvající dopravní uzavírka bude letos v Koněvově ulici v místě železničního podjezdu. Vzhledem k opravě a rozšíření železničního podjezdu, které místní obyvatelé již dlouhá léta požadují, dojde k uzavírce od 22. března do 12. srpna 2018. Po dobu stavby bude vždy umožněn bezpečný průchod pro pěší a cyklisty pod rekonstruovaným mostem. Automobily i autobusy budou muset jezdit po určených objízdných trasách ulicemi Ptácká, Nádražní a dále přes most v Čejetičkách a po silnici III/2591 do Čejetic.

Cílem chystané rekonstrukce, kterou již dlouho projednávalo s českými drahami a Správou dopravní železniční cesty také město Mladá Boleslav, je rozšíření dosud příliš úzkého a nebezpečného podjezdu. Vznikne zde vyvýšený samostatný chodník pro pěší a cyklisty. Stavba přinese na několik měsíců řidičům problémy, ale po jejím zakončení by ji měli ocenit nejen motoristé, ale i pěší a cyklisté. Modernizace se dočkají také signalizační zařízení na okolních kříženích silnic s železniční tratí,.

Podrobnosti k uzavírce najdete v přiložených zprávách.

uzavírka ul. Koněvova – MOSTYsan s.r.o.

oop-uzavírka ul. Koněvova – MOSTYsan s.r.o.

situace

 

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 27. 12. 2017

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 27. 12. 2017

Přítomni:     pí.Bělská; p. Procházka; pí.Havelková; pKrál
Omluveni:     p.Vaník Vojtěch
Nepřítomni:   pí.ing.Karbusová; p.Březina; p.Svoboda; p.Kyrián.
Hosté:        nebyli

Jednání zahájila pí. Bělská a přivítala členy komise s přáním do nového roku.

Zprávy z Magistrátu.

Pan předseda ing. M. Palek zhodnotil rok 2017 za velice úspěšný a jaké budou finance na rok 2018 se bude vědět v lednu 2018.

Rozpis veřejných besed na rok 2018 – Čejetice 14. 11. 2018.

Poděkování paní ing. Aleně Najberkové za její práci v komisi a rozloučení s ní.

Seznámení přítomných s tabulkou investičních akcí, které měly být v letošním roce zrealizovány nebo jsou připraveny pro realizaci v dalších letech.

Pan předseda ing. Palek poděkoval členům komisí za jejich práci.

Splněné požadavky.

 • Dopravní značky, které byly poškozeny vichřicí, byly nahrazeny značkami novými (v ulici Nezvalovy a Gorkého).
 • Spadané listí na hřbitově a před hřbitovem bylo součástí vánočního úklidu v Čejeticích.
 • Spadlé větve u pomníku a pod kaštany byly uklizeny.
 • Při odborné expertíze kaštanů u pomníku sv. Jana Nepomuckého se zjistilo, že kaštan u pomníku je nemocný a byly odstraněny suché větve a na jaře se bude pokračovat s léčbou tohoto stromu.
 • Do Koněvovy ulice k autobusové zastávce byl dán nový odpadkový koš.
 • Komisi se podařilo nové linoleum do místnosti po knihovně. Tímto bych chtěla poděkovat paní Vlastě Hlušičkové, která měla na starosti řemeslníky a vzorně tuto místnost uklidila.

Nesplněné požadavky.

 • Stožár na vlajku ke klubu seniorů.
 • Odstranění náletů v Července.
 • Nepokácené uschlé stromy ve Vodárenské ulici.
 • Nový herní prvek na dětské hřiště místo pískoviště.
 • Vysadit novou zeleň ve Vodárenské ul. před domem č. 257.
 • Opravit chodník v Nové ul. před domem pana Vilíma.
 • Úklid naplaveniny v ulici Koněvova pod schody (teče z Příčné ulice) uklízet průběžně.
 • Okna ve školce se vyměňovat nebudou, plastová okna nejsou vhodná.
 • Požadavek na asistenta bezpečnosti na křižovatku Jaselská a   Palackého ulice.

Akce v Čejeticích.

Na fotbalovém hřišti se buduje prostor pro nové cvičící prvky.

Upozornění komise

 • Komise žádá obyvatele, aby uklízeli listí a větve, které z jejich pozemku znečišťují veřejné plochy
 • Komise žádá obyvatele, majitele psů, aby uklízeli exkrementy po svých miláčcích – je to obzvlášť opovážlivé na nových chodnících.

P ř í š t í   j e d n á n í :

ve středu 31. ledna 2018 od 18 00 hod. v klubovně.

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 29. 11. 2017

Celý zápis z jednání komise je stažení pod tímto odkazem a nebo také v sekci dokumenty.


Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice

dne 29. 11. 2017

Přítomni:        pí. Bělská, pí. Ing. Karbusová, p. Procházka, p. Kyrián, pí. Havelková, p. Vaník

Omluveni:     p. Březina, p. Král

Neomluveni: p. Svoboda

Hosté:

 

Jednání zahájila pí. Bělská.

Přivítala nového člena komise pana Vojtěcha Vaníka.

zprávy z Magistrátu

– rok 2017 byl úspěšný, co se týče akcí

– veřejná beseda se bude konat 14. 11. 2018

– zaslání otázek občanů na veřejnou besedu nebylo dostatečně včas – třeba 3 týdny předem

– návrh investic na rok 2018 – od nás byl již zaslán (pokračování chodníků v Koněvově ulici, nový herní prvek na hřiště na zrušené pískoviště, nová plocha pod herními prvky, rekonstrukce schodů z Příčné do Koněvovy ulice, výstavba nového multifunkčního kulturně-sportovního zařízení přislíbené p. primátorem na veřejné besedě dne 08. 11. 2017)

akce v Čejeticích

a) nové požadavky

– budou nadále přehledně uváděny v tabulce na konci zprávy

 b) upozornění komise

– Komise žádá obyvatele, aby uklízeli listí a větve, které z jejich pozemku znečišťují veřejné plochy

– Komise žádá obyvatele, majitele psů, aby uklízeli exkrementy po svých miláčcích – je to obzvlášť opovážlivé na nových chodnících!

– Paní Havelková založila na facebooku skupinu s názvem:
„čejetice-mladá boleslav co nás pálí“ – komise vyzývá obyvatele Čejetic, aby na ni aktivně vstupovali, tak můžeme mezi sebou všichni rychle komunikovat

c informace hostů

– hosté nebyli

 

 P ř í š t í   j e d n á n í   hodnotící:

ve středu 27. prosince 2017 od 18 00 hod. V KLUBOVNĚ

Pozvánka komise RM pro rozvoj příměstských částí

P O Z V Á N K A


Komise RM pro rozvoj příměstských částí

Vás zve na veřejnou besedu se zástupci města,

která se uskuteční

ve středu 8.11.2017 od 17:00 hodin

ve velké zasedací síni Magistrátu města

Mladá Boleslav, Komenského náměstí 61.

Svoz účastníků zajištěn tam i zpět zdarma.

Autobus bude přistaven na zastávkách MAD:

Čejetice u hřiště v 16:20 h, Čejetice Jabloňová v 16:25 h,

Čejetice v 16:30 h a Čejetice Koněvova v 16:35 h.

Dopis spoluobčanům ČEJETIC

Vážení spoluobčané,

Spolek pro ochranu přírody a kvalitního bydlení Čejetice si Vás po delší odmlce opět dovoluje oslovit ve věci výstavby čejetického hřbitova.

Zdánlivě se za tuto dobu nic nestalo. My občané Čejetic stále čekáme (již od dubna 2017) na setkání s představiteli magistrátu města Mladá Boleslav, magistrát zpoždění vysvětluje nedokončením projektu. Změna ale nastává v rétorice pana primátora. Dosud tvrdil, že obyvatelé Čejetic budou přestavbou hřbitova nadšeni a že hřbitov bude pro ně přínosem, nyní již píše v říjnovém čísle časopisu Boleslavan[1], že pokud nebude pro obyvatele přínosem, tak je „rozšířený hřbitov v žádném případě nezatíží víc, než je tomu v současné době“. Dovolujeme si toto rozporovat a nevidíme jediné positivum rozšíření hřbitova pro občany Čejetic.

Spolek absolvoval návštěvu příměstské komise pro Čejetice, kde jsme byli ujištěny, že žádné nové informace pro občany stále nemají a že nejsou o hřbitovu jakkoli informování.

 • Navštívili jsme odbor životního prostředí magistrátu Mladá Boleslav, kde také informace o výstavbě nového hřbitova v Čejeticích neměli a nebyli informováni o jakémkoliv projektu tohoto hřbitova.
 • Napsali jsme na Vedení společnosti ŠKODA Auto – bez odezvy.
 • Kontaktovali jsme odborovou organizaci KOVO ŠKODA Auto.
 • Komunikovali jsme o ekonomických podmínkách při osamostatnění obce Čejetice s Katedrou veřejné ekonomie Ekonomicko-správní fakulty Masarykovi university (Detailní studie by stála 30tis.Kč).

 Přepokládáme, že se situace začne řešit ihned po parlamentních volbách, taktika nenaštvat občany před volbami je průhledná již delší dobu, a to napříč všemi politickými stranami, které jsou v současné době ve vedení magistrátu. Z tohoto důvodu předpokládáme rychlý vývoj této akce po víkendových volbách. Chtěli bychom Vám připomenout, že náš spolek bez Vaší angažovanosti NIC nezmůže. Proti našim názorům vystupuje magistrát, finančně zabezpečený z našich daní, mající k dispozici právníky, které opět platí z našich daní a pokud se občané Čejetic proti tomuto projektu nesjednotí, obáváme se, že tento projekt zde bude silou prosazen i přes nesouhlas většiny obyvatel Čejetic.

Je na zváženou, jak postupovat dále. Je zde možnost uspořádat referendum o osamostatnění obce a tímto zabránit instalaci tohoto hřbitova. Znamená to vytvořit přípravný výbor a požádat 30% občanů Čejetic, aby se vyslovili pro uspořádání referenda o osamostatnění obce Čejetic. Po proběhnutém hlasování v případě vyjádření souhlasu občanů s odtržením od Mladé Boleslavi by pravděpodobně muselo dojít k úpravě katastrálního území Čejetice, které v současné podobě zahrnuje další části Čejetičky, Neuberk, Sahara i malou část Belvederu, vše dle zákona o obcích § 21 odst. 1 zákona o obcích) „Oddělení části obce lze provést jen k počátku kalendářního roku následujícího po dni voleb do zastupitelstev v obcích.“[2]

 Proto Vás nyní žádáme, zda byste o tomto přemýšleli a popř. Vaše názory nám napsali na naši emailovou adresu spolek@cejetice.czDěkujeme Vám, že se zdržíte vulgarit (jako p. V. V. z Čejetic), nemáme toto zapotřebí a jde nám o společnou věc většiny obyvatel. Pokud byste nás chtěli podpořit jakoukoli finanční částkou, garantujeme transparentnost jejího využití a veřejné informování, jak se prostředky použily. Doposud jsme financovali:

 • transparenty na okraji polí
 • studii od právnické kanceláře
 • studii o správnosti výpovědi magistrátu spolku čejetických zahrádkářů

Velká část prostředků byla darem od sponzora a zbytek byl financován z vlastních zdrojů.

Těšíme se na Vaše názory

Ing. Miloslav Fryml | Předseda spolku

číslo účtu 0-5038545359 / 0800

[1] http://m.mb-net.cz/assets/File.ashx?id_org=9629&id_dokumenty=53520

[2] http://moderniobec.cz/obec-ktera-se-chce-osamostatnit-v-zakone-tape

 

Výsledky geofyzikálního rozboru

Na základě zákona o přístupu k informacím si spolek vyžádal výsledky odborných geofyzikálních prací při průzkumu zájmového území městského hřbitova ČEJETICE v MLADÉ BOLESLAVI 2017. V závěrečné pasáži zprávy z průzkumu (str. 35) je napsáno: “Vybraná lokalita je tedy vhodná pro provoz pohřebních služeb ve smyslu současné platné legislativy, tj. zákona o pohřebnictví.”

V příloze ZDE je ke stažení celá zpráva.

Spolek podal žádost o poskytnutí statistických informací vztahujících se k příměstské části ČEJETICE.

Spolek požádal magistrám města o následující informace:

 • Kolik obyvatel žije trvale hlásících se na kú Čejetice 696641  a kolik z toho je straších 18ti let.
 • Kolik % z rozpočtu města Mladá Boleslav tvoří zdroje z kú. Čejetice a kolik je to Kč/rok?
 • O zaslání výsledků hydrogeologického průzkumu v oblasti stávajícího hřbitova Čejetice a jeho přilehlých pozemků.
 • Z jakého počtu  firem či organizací se  při výběrovém řízení o tento hydrogeologický průzkum vybíralo a které to byly firmy.
 • Existuje již povolení pro kácení stromů či jiné zeleně v oblasti stávajícího čejetického hřbitova a přilehlých pozemcích ?
 • Kolik Kč bylo vyčleněno  na tzv zpomalovací pás v Koněvově ulici včetně nerezových sloupků  a cedule Zóna, které tam již nejsou.?
 • Datum , kdy byl vyhotoven projekt přestavby Čejetického hřbitova  a kolik  bylo za něj zaplaceno.
 • Existuje již termín, kdy  občany Čejetic primátor města či jiná pověřená osoba seznámí s projektem přestavby Čejetického hřbitova?

Odpovědi z magistrátu jsou ZDE.

Originál samotné žádosti je možné zobrazit ZDE.